KURSY OGÓLNE

Kursy zostają uruchomione w przypadku zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy i lektorów. Skontaktuj się z nami i zapisz na kurs!

 

Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 60 minut, 31 lekcji w semestrze, 62 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Kurs języka ogólnego oparty jest na podręczniku jednego z wiodących wydawnictw językowych. Dodatkowo lektor korzysta z multimediów oraz własnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia a także pozwalają w jak największym stopniu rozwijać sprawność mówienia. Dokładamy starań, aby w trakcie lekcji stwarzać doskonałe warunki dla prawdziwej i naturalnej komunikacji. Uczestnicy zajęć angażowani są w różnorodne aktywności i zadania mające na celu wymianę informacji, wspólne rozwiązywanie problemów, gry i quizy.  

Celem tak prowadzonych zajęć  jest  rozwijanie słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych, osłuchanie z językiem i doskonalenie sprawności mówienia, a także przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego czy maturalnego.  

Dzięki pracy w parach i grupach, udziale w wielu projektach słuchacze są zaangażowani w proces nauki i szybko przyswajają żywy język.

   

Uczymy języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego.

 

KURSY EGZAMINACYJNE

EGZAMIN MATURALNY

   

Częstotliwość zajęć:

   

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 36 spotkań  w ramach kursu lub 1 x w tygodniu po 180  minut

 • 18 spotkań w soboty od października do marcarupy maksymalnie 8 osobowe

   

Cele kursu:

 • gruntowne powtórzenie gramatyki i słownictwa z 15 obszarów tematycznych, które stanowią podstawę zadań egzaminacyjnych

 • zapoznanie i oswojenie uczniów z formatem egzaminu

 • opanowanie przez słuchaczy strategii egzaminacyjnych

 • stałe monitorowanie postępów w przygotowaniach do egzaminu poprzez udział w próbnych egzaminach

   

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

   

Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8 osobowe

   

Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa

 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)

 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania


W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

   

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych

(Use of English) - 1 godzina 15 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania: rozumienie głównej myśli tekstu, wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji, analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru

Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk

Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów

Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.

Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu

Część 6 - przyporządkowanie 6  zdań do odpowiedniego fragmentu tekstu

Część 3 - dopasowywanie 10 zdań do jednego z kilku tekstów.

   

Sprawność pisania  

1 godzina 20 minut

Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych: artykuł, opowiadanie, recenzja, e-mail, list formalny, list nieformalny. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 140-190 słów

Część 2  - napisanie artykułu, listu/wiadomości email,  raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (140-190 słów).  

   

Słuchanie

40 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - dopasowywanie podanych zdań do serii 8 krótkich, niepowiązanych ze sobą wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi

Część 2 - uzupełnianie zdań informacjami na podstawie słuchanego tekstu

Część 3 - 5 krótkich powiązanych ze sobą monologów z pięcioma zestawami odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Część 4 – wywiad lub rozmowa pomiędzy dwoma osobami  z 7 pytaniami wielokrotnego wyboru.

   

Mówienie

14 minut


Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - krótkie przedstawienie się, swoich zainteresowań, hobby itd

Część 2 - wypowiedź 1-minutowa na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii)

Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)

Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.

   

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (C1)

   

Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8 osobowe

   

Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa

 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)

 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania.

   

W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

   

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych

(Use of English) - 1 godzina 30 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania: rozumienie głównej myśli tekstu, wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji, analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru

Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk

Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów

Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.

Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu

Część 6 – sześć krótkich tekstów wraz z 4 pytaniami wielokrotnego wyboru

Część 7 – wstawianie 6 paragrafów w luki w tekście, 7 paragraf jako dystraktor

Część 3 - dopasowywanie 10 pytań  do jednego lub kilku tekstów.

   

Sprawność pisania

1 godzina 30 minut

Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych: artykuł, opowiadanie, recenzja, raport, propozycja. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 220-260 słów

Część 2  - napisanie, listu,  propozycje, raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (220-260 słów).  

   

Słuchanie

40 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – trzy krótkie fragmenty dialogów, do każdego z nich dwa pytania wielokrotnego wyboru

Część 2 - uzupełnianie tekstu  informacjami na podstawie słuchanego tekstu

Część 3 – sześć pytań wielokrotnego wyboru do dłuższego tekstu.

Część 4 – 5 krótkich wypowiedzi na różne tematy z 10 pytaniami wielokrotnego wyboru.

   

Mówienie

14 minut

Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – krótka rozmowa egzaminatora z każdym kandydatem

Część 2 - wypowiedź 1-minutowa każdego z kandydatów na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii) do której drugi kandydat musi się ustosunkować

Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)

Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.