ZASADY REKRUTACJI

DO

NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9 IM. ROBERTA SCHUMANA

FUNDACJI PRIMUS

  

 1. Zgłoszenia wszystkich kandydatów do gimnazjum odbywają się poprzez rejestrację elektroniczną.

 2. W rejestracji elektronicznej kandydaci podają m.in. oceny z półrocza klasy szóstej, a jeśli w szkole nie ma klasyfikacji śródrocznej, to z końca klasy piątej, z wiodących w gimnazjum przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i z zachowania.

 3. Wybierane rozszerzenie, drugi język obcy, forma zajęć sportowych, artystycznych itp. są podstawą do przygotowania organizacji nowego roku szkolnego, więc nie powinny być zmieniane po przyjęciu kandydata do naszego gimnazjum.

 4. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu bez rejestracji elektronicznej i zgłoszenia się w dniu egzaminu.

 5. O przyjęciu do klas niejęzykowych decyduje wynik egzaminu pisemnego z j. polskiego i matematyki.

 6. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej lub lingwistycznej decyduje wynik egzaminu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego i/lub drugiego języka obcego (pisemny i ustny), egzaminu pisemnego z j. polskiego i matematyki.

 7. Decyzję o przyjęciu kandydata do gimnazjum warunkuje nieobniżona ocena z zachowania w klasie programowo niższej.

 8. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej/lingwistycznej z powodu niezadowalającego wyniku egzaminu z j. angielskiego/drugiego języka, może on ubiegać się o przyjęcie do innej klasy (taką ewentualność należy wcześniej zadeklarować w rekrutacji elektronicznej).

 9. W uzasadnionych przypadkach może odbyć się dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 10. W wyniku egzaminu kandydat może uzyskać: 50 pkt. za egzamin z j. polskiego, 50 pkt. za egzamin z matematyki, 10 pkt. preferencyjnych – w przypadku kandydatów z NSP 47.

 11. Kandydaci, którzy uzyskali tytuł laureata kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego są zwolnieni z egzaminu wstępnego z j. polskiego i matematyki.

 12. Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim), a więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum nr 9: Międzyszkolnego Literackiego i Quizu Realioznawczego oraz finaliści konkursów kuratoryjnych otrzymują punkty preferencyjne: 5 pkt.

 13. Kandydat do klasy dwujęzycznej/lingwistycznej może dodatkowo uzyskać 100 punktów za egzamin uzdolnień kierunkowych z języka obcego (pisemny i ustny).

  Kandydaci do klasy dwujęzycznej, którzy uzyskali co najmniej certyfikat PET, otrzymują 5 punktów preferencyjnych w części językowej, albo są zwolnieni z tej części, jeśli uzyskali minimum 90%.

  Kandydaci do klasy lingwistycznej, którzy uzyskali wynik certyfikatu językowego (z j. niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego)  na poziomie A1, otrzymują  5 punktów preferencyjnych w części językowej. Kandydat do klasy lingwistycznej może być zwolniony z egzaminu w części językowej w przypadku uzyskania certyfikatu językowego na poziomie A2, z wynikiem nie niższym niż 90%.
   

 14. Laureaci konkursów kuratoryjnych są całkowicie zwolnieni z egzaminu wstępnego (poza językiem angielskim do klasy 2-języcznej i drugim językiem do klasy lingwistycznej).

 15. Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr 44 1140 1977 0000 2524 9700 1001 do dnia 8.04 z dopiskiem "egzamin do NG9 imię i nazwisko" lub w księgowości, w dniu egzaminu, na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu. Koszt egzaminu: 200 zł. do klas niejęzykowych, 300 zł. do klas językowych. Dla kandydatów z NSP 47 Fundacji Primus – zniżka 50%.  
   
 16. Wyniki egzaminu będzie można poznać w sekretariacie Szkoły (22 648-28-53) osobiście lub telefonicznie. Oprócz listy przyjętych będzie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się kandydaci, którzy uzyskali dobry wynik na egzaminie, lecz zabrakło dla nich miejsca.

 17. Termin podpisywania umów oświatowych upływa 20 maja.

 18. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo niepodpisania bądź rozwiązania podpisanej wcześniej umowy oświatowej, jeśli kandydat uzyska na koniec roku szkolnego obniżoną ocenę z zachowania.