Nasza szkoła jest pełna zrozumienia

i wzajemnej życzliwości,

twórczych pomysłów

oraz aktywnego działania.
_____________________________


100% naszych absolwentów kontynuuje naukę
w wielu renomowanych liceach ogólnokształcących.

"Poznaj gimnazjum" zobacz

Wirtualny spacer po budynku gimnazjum zobacz

Nasi absolwenci po ukończeniu szkoły będą:

* posiadać umiejętności do zdobywania wiedzy
* przygotowani i otwarci na zmiany
* kreatywni
* posiadać umiejętności współżycia w grupie
* znać 2 języki obce w tym jeden biegle
* wykorzystywać komputer jako narzędzie pracy
* pozytywnie i realistycznie nastawieni do siebie i życia
* sprawni fizycznie

Cogito- szkoła, która uczy myśleć. powiększ

 1. Istniejemy od początku istnienia gimnazjów w Polsce.
 2. Prowadzimy naukę w 10 klasach ( do 18 uczniów w klasie) w nowej pięknej szkole. 
 3. Mamy 10 pracowni przedmiotowych- chemiczną, fizyczno-matematyczną, biologiczną, informatyczną, historyczno-geograficzną, polonistyczną, językową słuchawkową, jezykową multimedialną, językową komputerową (14 stanowisk)
 4. Osiągamy wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych.
 5. Uczniowie zdobywają komputerowy certyfikat ECDL ( European Computer Driving Licence).
 6. Zdobyliśmy tytuł "Szkoły z klasą" w I edycji akcji oraz dyplom Cogito, szkoły myślącej twórczo, krytycznie i naukowo.
 7. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga i psychologa.
 8. Prowadzimy wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych i kół zainteresowań ( informatyczne, brydżowe, tańca nowoczesnego, biologiczne, chemiczne, dziennikarskie, filmowe, teatralne, fizyczne, matematyczno-przyrodnicze, matematyczne-logicznego myślenia, SKS, matematyczne dla klas I). Zajęcia pozalekcyjne nie są płatne dodatkowo.
 9. Prężnie działa Klub Młodego Europejczyka, który współpracuje z Fundacją Schumana.
 10. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach pozaszkolnych. Mamy laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, konkursów językowych i wielu konkursów międzyszkolnych.
 11. Uczniowie osiągają też sukcesy sportowe w pływaniu i tenisie stołowym.
 12. Oferujemy bogate życie kulturalne - wyjścia do teatrów i lekcje muzealne. W każdym roku odwiedzamy jedną ze stolic Unii Europejskiej. Byliśmy już w Paryżu, Londynie, stolicach Beneluxu, Rzymie, Atenach, madrycie, Berlinie oraz Wilnie.
 13. Uczniowie organizują lub biorą udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych.
 14. Organizujemy akcje charytatywne: sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, "Mikołajowy Dar Serca", " Gwiazdka bez granic", adopcja na odległość, "Górę grosza",
 15. Uczniowie wydają gazetkę "Primusik" 
 16. Uczniowie tworzą audycje radiowe w Internetowym Radio Gimnazjum

Szkoła z klasą powiększ

Kształcimy:


# umiejętność zdobywania wiedzy,
# kreatywność,
# skuteczną komunikację,
# umiejętność współżycia w grupie,
# wykorzystywania komputera jako narzędzia pracy.

powiększ


Przedmioty priorytetowe to:

1. język polski

2. matematyka

3. język angielskiJak uczymy języków

O nauczaniu języków - pobierz

Język angielski

Przygotowujemy uczniów do egzaminu FCE i CAE

4 godz. tygodniowo z lektorem polskim

1 godz. tygodniowo z native speakerem

nauka na 5 poziomach zaawansowania

powiększ

W 2009 roku otrzymalismy certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że nasze szkoły przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy.

W 2011 roku otrzymalismy prawo do korzystania z Cambridge ESOL Exam Preparation Centre Logo w uznaniu za działania promujące egzaminy Cambridge English.

Język niemiecki

przygotowujemy do egzaminów FIT1, FIT2 i ZD

Prowadzimy korespondencję z uczniami ze Słowenii i Niemiec w języku niemieckim oraz wymianę uczniowską ze szkołą w Goch

3 godziny tygodniowo w klasi 1

4 godziny tygodniowo w klasie 2 i 3

nauka na 3 poziomach zaawansowania

Język francuski

3 godziny tygodniowo w klasie 1

4 godziny tygodniowo w klasie 2 i 3

nauka na 2 poziomach zaawansowania

przygotowujemy do egzaminu DELF

Język hiszpański

3 godziny tygodniowo w klasie 1Dla szczególnie zdolnych uczniów podejmujemy działania:

1. różnicowanie zajęć na poszczególnych przedmiotach
2. tworzenie grup wysokiego poziomu z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
3. przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych

4.indywidualny tok nauki z wybranych przedmiotów

Od roku szkolnego 2006/2007 chętni uczniowie klas trzecich realizują indywidualny tok nauki z chemii, według indywidualnego programu ( Rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki oraz organizowania indywidualnego programu lub toku nauki -Dz. U. Nr 3 poz. 28). Indywidualny program lub tok nauki mają umożliwić uczniowi rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa kształcenia do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.
Zgodę na indywidualny tok nauki wydał Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczycielem –opiekunem jest pani Krystyna Biernat, zajęcia dla tych uczniów prowadzone są w ramach naukowego koła chemicznego (wg autorskiego programu). W zajęciach tych uczestniczą również uczniowie klas II i III zainteresowani przedmiotem.
- uczniowie będą mieli wystawioną ocenę na podstawie egzaminu klasyfikującego komisyjnego
- na świadectwie i w arkuszu ocen będzie wpisany tok indywidualny
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy realizowali indywidualny tok nauczania.

Od roku szkolnego 2007/2008 prowadzimy też nauczanie indywidualne z biologii pod kierunkiem dr Tomasza Mokrzyckiego, pracownika naukowego SGGW.

W klasach III realizowana jest pod kierunkiem dr Tomasza Mokrzyckiego współpraca z SGGW.

Nasza praca z uczniami, którzy mają trudności w nauce to:

1. tworzenie grup niższego poziomu z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
2. utworzenie godzin konsultacji ze wszystkich przedmiotów raz w tygodniu
3. indywidualna pomoc nauczyciela przy współpracy z rodzicami

Nasze tradycje:

a) wrześniowe wyjazdy naukowo-integracyjne
b)Jesienny piknik uczniów, rodziców i nauczycieli
d) Wystawy projektów uczniów
e) Wigilia szkolna
f) Prymusi w "Primusie" - uroczystość dla najlepszych uczniów i Rodziców
g) wycieczki poznawcze do stolic europejskich

h) udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP

i)Mikołajkowy Dar Serca- pomoc finansowa dla Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego

Organizacje w szkole

* Samorząd Szkolny
* Klub Młodego Europejczyka

Współpracujemy z:

Fundacją Schumana

biblioteką gminną na Ursynowie

British Council

Ambasadą Francuską

koordynatorem ds. nieletnich i patologii Komendy Policji

Polskim Towarzystwem Informatycznym d/s ECDLPraca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje:

* zajęcia szkolne

* przygotowanie uczniów o wysokim poziomie zaawansowania języka angielskiego

* indywidualna prace uczniów w bibliotece szkolnej i pracowniach oraz w domu, wykorzystujacą różne źródła poznawcze

* pracę w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych

* uczestnictwo uczniów w olimpiadach przedmiotowych, organizowanie wystaw i konkursów

* uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach i wystawach

* dwa kilkudniowe wyjazdy na wycieczkę badawczą i krajoznawczą

* udział uczniów w samorządzeniu szkołą

* twórcze uczestnictwo w życiu szkoły - przygotowywanie imprez, pokazów, wycieczek

*

*

powiększ

Organizacja pracy:

 • szkoła jest otwarta od godz. 730 do 1730
 • lekcje rozpoczynają się o 815
 • biblioteka jest czynna według harmonogramu
 • pedagog szkolny według harmonogramu
 • psycholog szkolny według harmonogramu
 • sekretariat jest czynny od 815 do 1600 codziennie
 • pielęgniarka codziennie w godzinach od 815 do 1700
 • wydawanie II śniadania po 3 lekcji o godz. 1055-1105
 • wydawanie obiadów od 13.30 do 13.50
 • sklepik szkolny od 8 do 17 na przerwachPiszą o nas