KURSY OGÓLNE

Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 60 minut, 31 lekcji w semestrze, 62 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Kurs języka ogólnego oparty jest na podręczniku jednego z wiodących wydawnictw językowych. Dodatkowo lektor korzysta z multimediów oraz własnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia a także pozwalają w jak największym stopniu rozwijać sprawność mówienia. Dokładamy starań, aby w trakcie lekcji stwarzać doskonałe warunki dla prawdziwej i naturalnej komunikacji. Uczestnicy zajęć angażowani są w różnorodne aktywności i zadania mające na celu wymianę informacji, wspólne rozwiązywanie problemów, gry i quizy.  

Celem tak prowadzonych zajęć  jest  rozwijanie słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych, osłuchanie z językiem i doskonalenie sprawności mówienia, a także przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego czy maturalnego.  

Dzięki pracy w parach i grupach, udziale w wielu projektach słuchacze są zaangażowani w proces nauki i szybko przyswajają żywy język.

   

Uczymy języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego.

 

KURSY EGZAMINACYJNE

EGZAMIN GIMNAZJALNY


Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 36 spotkań  w semestrze lub 1 x w tygodniu po 180  minut

 • 18 spotkań w soboty od października do marca

 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Cele kursu:

 • gruntowne powtórzenie gramatyki i słownictwa z 15 obszarów tematycznych, które stanowią podstawę zadań egzaminacyjnych

 • zapoznanie i oswojenie uczniów z formatem egzaminu

 • opanowanie przez słuchaczy strategii egzaminacyjnych

 • stałe monitorowanie postępów w przygotowaniach do egzaminu poprzez udział w próbnych egzaminach


STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH


 1. Odbiór testu słuchanego

Uczeń:

 1. określa główną myśl tekstu

 2. określa kontekst sytuacyjny

 3. stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje , wyszukuje lub selekcjonuje informacje


     2. Odbiór tekstu czytanego

Uczeń:

 1. określa główną myśl tekstu

 2. określa główną myśl poszczególnych części tekstu

 3. stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje

 4. określa intencje nadawcy tekstu

 5. określa kontekst sytuacyjny

 6. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu


    3.  Reagowanie językowe

Uczeń:

 1. właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy

 2. rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji

 3. przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polski, lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.

   


EGZAMIN MATURALNY

   

Częstotliwość zajęć:

   

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 36 spotkań  w ramach kursu lub 1 x w tygodniu po 180  minut

 • 18 spotkań w soboty od października do marca

 • grupy maksymalnie 8 osobowe

   

Cele kursu:

 • gruntowne powtórzenie gramatyki i słownictwa z 15 obszarów tematycznych, które stanowią podstawę zadań egzaminacyjnych

 • zapoznanie i oswojenie uczniów z formatem egzaminu

 • opanowanie przez słuchaczy strategii egzaminacyjnych

 • stałe monitorowanie postępów w przygotowaniach do egzaminu poprzez udział w próbnych egzaminach

   

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

   

Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8 osobowe

   

Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa

 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)

 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania


W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

   

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych

(Use of English) - 1 godzina 15 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania: rozumienie głównej myśli tekstu, wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji, analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru

Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk

Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów

Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.

Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu

Część 6 - przyporządkowanie 6  zdań do odpowiedniego fragmentu tekstu

Część 3 - dopasowywanie 10 zdań do jednego z kilku tekstów.

   

Sprawność pisania  

1 godzina 20 minut

Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych: artykuł, opowiadanie, recenzja, e-mail, list formalny, list nieformalny. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 140-190 słów

Część 2  - napisanie artykułu, listu/wiadomości email,  raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (140-190 słów).  

   

Słuchanie

40 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - dopasowywanie podanych zdań do serii 8 krótkich, niepowiązanych ze sobą wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi

Część 2 - uzupełnianie zdań informacjami na podstawie słuchanego tekstu

Część 3 - 5 krótkich powiązanych ze sobą monologów z pięcioma zestawami odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Część 4 – wywiad lub rozmowa pomiędzy dwoma osobami  z 7 pytaniami wielokrotnego wyboru.

   

Mówienie

14 minut


Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - krótkie przedstawienie się, swoich zainteresowań, hobby itd

Część 2 - wypowiedź 1-minutowa na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii)

Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)

Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.

   

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (C1)

   

Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 90 minut, 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8 osobowe

   

Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa

 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)

 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania.

   

W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

   

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych

(Use of English) - 1 godzina 30 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania: rozumienie głównej myśli tekstu, wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji, analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru

Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk

Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów

Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.

Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu

Część 6 – sześć krótkich tekstów wraz z 4 pytaniami wielokrotnego wyboru

Część 7 – wstawianie 6 paragrafów w luki w tekście, 7 paragraf jako dystraktor

Część 3 - dopasowywanie 10 pytań  do jednego lub kilku tekstów.

   

Sprawność pisania

1 godzina 30 minut

Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych: artykuł, opowiadanie, recenzja, raport, propozycja. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 220-260 słów

Część 2  - napisanie, listu,  propozycje, raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (220-260 słów).  

   

Słuchanie

40 minut

Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – trzy krótkie fragmenty dialogów, do każdego z nich dwa pytania wielokrotnego wyboru

Część 2 - uzupełnianie tekstu  informacjami na podstawie słuchanego tekstu

Część 3 – sześć pytań wielokrotnego wyboru do dłuższego tekstu.

Część 4 – 5 krótkich wypowiedzi na różne tematy z 10 pytaniami wielokrotnego wyboru.

   

Mówienie

14 minut

Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

   

Typowe zadania egzaminacyjne:

Część 1 – krótka rozmowa egzaminatora z każdym kandydatem

Część 2 - wypowiedź 1-minutowa każdego z kandydatów na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii) do której drugi kandydat musi się ustosunkować

Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)

Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.

 

CENNIK czytaj więcej