NIEPUBLICZNE LICEUM_OGOLNOKSZTALCACE.jpg

ZASADY REKRUTACJI


1.  Rejestracja kandydatów do Liceum rozpoczyna się 12 marca i odbywa się za pomocą elektronicznego formularza.

 

2.   Podczas rejestracji kandydaci podają m.in. oceny z półrocza klasy trzeciej gimnazjum, a jeśli w szkole nie ma klasyfikacji śródrocznej, to z końca klasy drugiej, z wiodących w liceum przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz z zachowania.

 

3.   W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu bez rejestracji elektronicznej i zgłoszenia się w dniu egzaminu.

 

4.   O przyjęciu do liceum decyduje wynik egzaminu pisemnego z j. polskiego lub matematyki (co zależy od wybranej ścieżki rozwoju), języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

5.   W wyniku egzaminu kandydat może uzyskać:

  • 40 pkt. za egzamin z j. polskiego lub matematyki

  • 30 pkt. za egzamin z języka angielskiego

  • 30 pkt. za  rozmowę kwalifikacyjną oraz

  • 10 pkt. preferencyjnych - w przypadku kandydatów z NG 9

 

6.   Laureaci konkursów kuratoryjnych i/ lub olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu wstępnego.


7.   Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego.

 

8.   Punkty preferencyjne (10 pkt.) otrzymują:

  • Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim), a więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum nr 9: Międzyszkolnego Literackiego i Quizu Realioznawczego

  • Finaliści konkursów kuratoryjnych

 

9.   Opłata za egzamin: 200 zł.

Dla kandydatów z NG 9 Fundacji Primus obowiązuje zniżka 50%.

Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr:

44 1140 1977 0000 2524 9700 1001

do dnia 26.04 z dopiskiem "egzamin do LO, imię i nazwisko" lub w księgowości w dniu egzaminu, na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu.

 

10.  Wyniki egzaminu będzie można poznać w sekretariacie Szkoły (22 648-28-53) osobiście lub telefonicznie. Oprócz listy przyjętych będzie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się kandydaci, którzy uzyskali dobry wynik na egzaminie, lecz zabrakło dla nich miejsca.

 

11.  Termin podpisywania umów oświatowych upływa 20 maja.

 

Więcej informacji na temat:

  • spotkań informacyjnych, rejestracji elektronicznej oraz terminu egzaminu wstępnego

znajdziesz w PRZEWODNIKU KROK PO KROKU czytaj więcej